آسیاب دو سنگی محمد آباد میبد
شاهکاری از معماران بی نام و نشان گذشته ایران زمین

آسیاب دو سنگی محمد آباد میبد